Informació i admissions

Dates de la preinscripció del curs 2015-2016.

Perídode de preinscripció del 10 al 17 de març.

  • Què es necessita per fer la preinscripció?
    • DNI del pare/mare o tutor/a legal
    • Llibre de família
    • Targeta sanitària de l’alumne
    • Formulari de preinscripció